Dr. Malayasri M.A.,Ph.d.
Aditya Bhavan, Vemananagar,
Opp. Salehenagar, (Rekurthi)
Karimnagar - 505 451. A.P.
Ph. : 0878 - 2256049