Suktas

 

Agni Suktam

Bhu Suktam


Devi Suktam

Durga Suktam

Hanumat Suktam

Manyu Suktam

Medha Suktam

Neela Suktam

Narayana Suktam

Purusha Suktam

Ratri Suktam

Santi Suktam

Saraswathi Suktam

Sri Suktam

Sreddha Suktam

Vishnu Suktam

Surya Suktam