Enjoy Bhakti Screen Savers and Slide Shows

Screen Savers
Aditya (502KB)
Ganesh (1.03MB)
Gayatri (484KB)
Gayatri Mata (825KB)
Geethopadesam (787KB)
Gita Govinda (2.17 MB)
Ganpathi Sacchidananda (375KB)
Hanuman (746KB)
Puri Jagannath(461KB)
Puri Jagannath(459KB)
Murali Krishna (621KB)
Bala Krishna (486KB)
Krishna in Rose (512KB)
Lakshmi (703KB)
Lalitha (912KB)
Narayana (675KB)
Shirdi Sai (408KB)
Panchamukhi Hanuman (710KB)
Raghavendra Swamy (529KB)
Rama (838KB)
Saraswathi (876KB)
Annavara Satya Deva (785KB)
Seshaseyana (877KB)
Karthikeya(537KB)
Vasudeva (638KB)
Vinayaka (431KB)
Venkateswara (10.2 MB)
Slide Shows
Ganapathi Sacchidananda (843KB)
Gods (2.27MB)
Raghavendra (370MB)
Shirdi Sai (785KB)
Shirdi Sai (1.60MB)
Vinayaka (427KB)