Shatpadi
s  
Rama Stotras
Mangala Geetham
 
Krishna Stotras
Varadaraja Stotram
Karavalamba Stotram
Kevalastakam
Narayana Sooktam
Sri Dattatreya Stotram
Narayaneeyam
Narayana Kavacham
Haya Greeva Stotram
Bhaja Govindam
Nrusimha Kavacham
Panduranga Suprabhatam
Datta Stavarajam
Panchayudha Stotram
Bhaktanam Pratahsmaran
Purusha Sooktam
Vishnu Sahasranaamam
Astavimsati Nama Stotram
Pandurangastakam
Shodasa Nama Stotram
Parabrahma Pratahsmaran
Chatusloki Bhagavatham
Arthatranaparayanashtakam
 
Bhishma Kruta Bhagavath Stuti